T3E – Tuesday 27/9, 14:00-15:30

Previous session Back to program overview Next session

14:00 – 15:30 Laser-Driven THz and mid-IR Sources III (T3E) Room 19

14:00 Enhancement Of Terahertz Generation By Using A Circularly-Polarized Two-Color Field T3E.1
Dongwen Zhang; Chao Meng; Yindong Huang; Wenbo Chen; Zhihui Lü; Xiaowei Wang; Dongwen Zhang; Zengxiu Zhao; Jianmin Yuan; Jianhua Wu
National University of Defense Technology, China
14:15 Frequency-tunable THz Polariton Laser Based On Intracavity RbTiOPO4 Crystal T3E.2
Tiago Almeida Ortega; Helen M. Pask; David J. Spence; Andrew J. Lee
Macquarie University, Australia
14:30 Multiple-<micro>J Mid-IR Supercontinuum Generation In Quadratic Nonlinear Crystals T3E.3
Morten Bache1; Binbin Zhou1; Satoshi Ashihara2; Ashley Stingel3; Heather Vanselous3; Poul B. Petersen3
1Technical University of Denmark, Denmark; 2University of Tokyo, Japan; 3Cornell University, United States
14:45 Enhanced Stimulated Polariton Scattering In KTiOPO4 Terahertz Parametric Oscillator Based On Green Laser Pumping T3E.4
Chao Yan; Yuye Wang; Degang Xu; Pengxiang Liu; Jia Shi; Dexian Yan; Hongxiang Liu; Yixin He; Meitong Nie; Longhuang Tang; Kai Zhong; Wei Shi; Jianquan Yao
Tianjin university, China
15:00 Near-field Terahertz Emission By Transient Photocurrents: Monte-Carlo Simulation And Comparison To Experiment (Keynote Talk) T3E.5
Sofia Corzo-Garcia1; Arturo Hernandez-Serrano1; Enrique Castro-Camus1; Oleg Mitrofanov2
1Centro de Investigaciones en Optica A.C., Mexico; 2UCL, United Kingdom